<wbr id="el9zGh0"></wbr>
<nav id="el9zGh0"></nav>
  <sub id="el9zGh0"></sub><form id="el9zGh0"><span id="el9zGh0"></span></form>
  <sub id="el9zGh0"></sub>
  <sub id="el9zGh0"><address id="el9zGh0"><div id="el9zGh0"></div></address></sub>
 1. <sub id="el9zGh0"></sub>
    <big id="el9zGh0"><address id="el9zGh0"><nobr id="el9zGh0"></nobr></address></big>
    <em id="el9zGh0"></em><form id="el9zGh0"></form>

    <form id="el9zGh0"><span id="el9zGh0"></span></form>

    Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

    Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

    P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

    Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
    Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

    Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

    (zkrácený ?lánek 12 stran)

    M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

    Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

    V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

    V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

     

    Mobilizace a cesta na frontu

    V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

    V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

     

    Na srbské frontě a v zajetí

    P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

    V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

    Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

    Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

    Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

    Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

    20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

    Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

    Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

    15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

    Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

    V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

     

    Anabáze z Valjeva do Valony

    Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

    P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

    Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

    Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

    Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

    Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

    Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

     

    „Pole ztracené“

    Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

    Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

    Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

     

    Ve francouzských táborech

    18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

    Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

    V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

    V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

    4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

     

    Vzh?ru do legií!

    Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

    P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

    Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

    Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

    Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

    My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

    Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

     

    V bojích na západní frontě

    Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

    Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

    Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

    Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

    Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

    P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

    Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

    Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

    Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

    8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

     

     

     

    © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

    Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

    K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

    Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

    p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

    Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

    Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

    Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

    P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

    Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

    Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

    Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

    25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

    Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

    Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

    Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

    Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

    Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

    Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

    V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

    Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

    Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

    4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

    Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

    Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

    V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

    Slovník, vysvětlivky, komentá?e

    abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

    ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

    akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

    Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

    alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

    Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

    anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

    aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

    apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

    Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

    Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

    arsenál zbrojnice

    Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

    Autrichiens fr. Rakušáci

    batalion pluk

    bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

    bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

    boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

    cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

    cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

    ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

    ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

    desentér desertér

    Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

    dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

    Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

    fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

    feldkurát vojenský kněz

    feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

    feldšpitál něm. polní nemocnice

    feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

    febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

    flota námo?nictvo

    Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

    fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

    fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

    gruppo it. zde: oddělení

    halt! něm. povel zastavit, stát!

    Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

    Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

    infanterie dělost?electvo

    Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

    jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

    ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

    kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

    kantina zde: prodejna pro zajatce

    kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

    kavalerie jezdectvo

    kellner něm. ?íšník

    komisárek vojenský chléb kyselé chuti

    komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

    konduktér pr?vod?í

    korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

    Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

    ku?a srb. d?m

    kuláš zast. guláš

    Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

    lágrovat něm.tábo?it

    lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

    landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

    landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

    Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

    lettres fr. dopisy

    losung něm. zde: heslo dne

    mantl něm. vojenský pláš?

    marodní kniha něm. kniha nemocných

    marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

    maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

    maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

    mantúra vojenský oblek

    merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

    Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

    náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

    obrlajtnant něm. nadporu?ík

    oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

    ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

    para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

    pasírka něm. povolenka

    Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

    pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

    Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

    Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

    piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

    piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

    pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

    pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

    posichrovat něm. pojistit, zajistit

    Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

    profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

    Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

    rakije pálenka

    raport hlášení

    rast něm. odpo?inek

    Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

    règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

    Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

    rekonvalescent lat. zotavující se pacient

    Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

    Ristung něm. výzbroj

    salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

    saniterák vojenský ošet?ovatel

    separace oddělení

    studovat zde: zabavit

    Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

    Stationskomando něm. posádkové velení

    stra?ár srb. strá?ce

    štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

    Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

    Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

    tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

    tagwach něm.budí?ek

    therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

    trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

    t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

    Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

    Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

    Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

    Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

    wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

    z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

    zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

    zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

    ยา รักษา รอย ดํา รอย แดง จาก สิว ครีม ลด จุด ด่าง ดํา ฝ้า กระ คอ ล จิ คอ ล ลา เจน ครีม หน้า ขาว ของ เกาหลี ส ครับ หน้า ผู้ชาย คอ ล ลา เจน พี่ อ้อย ลด รอย แผลเป็น เร่ง ด่วน สิว ผด รักษา ธรรมชาติ เล็บ เจ ล ลาย ดอกไม้ แห้ง เพียว ริ ก้า ด รา ก้อน บ ลัด เซ เว่ น รอย ดํา สิว รักษา รีวิว ครีม ลด หลุม สิว คอ ล ลา เจน samsung pharm ดี ไหม รอย ดํา สิว รักษา ส ครับ นมวัว ปัญหา สิว ผด ยา ทา รอย แดง สิว เซ รั่ ม เห็ด origins ราคา ยา รักษา รอย ดํา จาก สิว เร็ว ที่สุด แบบ เล็บ อะ ค ริ ลิ ค แต้ม สิว ผด รีวิว ยัน ฮี เซ รั่ ม วิ ต ซี ครีม ลด รอย ดำ รอย แดง จาก สิว ผื่น สิว ที่ หลัง ส ครับ ผิว บิวตี้ บุ ฟ เฟ่ เซ รั่ ม อิน นิ ส ฟรี ชา เขียว คอ ล ลา เจน องค์การ เภสัช รีวิว เซ รั่ ม ลัง โคม เป๋าฮื้อ สกัด เย็น ครีม มาร์ค หน้า ขาว ครีม แก้ ฝ้า กระ เกาหลี ครีม ช่วย ให้ หน้า ขาว เซ รั่ ม มา นา ครีม รักษา รอย สิว เซ เว่ น ครีม รักษา สิว ฝ้า กระ จุด ด่าง ดํา มี อย ยา ลด รอย แผลเป็น ใน เซ เว่ น รีวิว เซ รั่ ม ผึ้ง ครีม ส มู ท อี รักษา ฝ้า ทำ ส ครับ เอง เซ รั่ ม ส้ม เลือด รีวิว ครีม สมุนไพร หน้า ขาว ครีม ลด รอย สิว 2020 pantip clarins double serum duo ราคา ชื่อ ส ครับ ไฮ โดร ค วิ โนน รักษา ฝ้า เซ รั่ ม ลา โร ช รีวิว คอ ล ลา เจน เป็น เม็ด ยา ลด รอย แผลเป็น เกาหลี โร จู คิ ส เซ รั่ ม แบบ ซอง ส ครับ ผิว นางงาม คอ ล ลา เจน เชน ธ นา ซื้อ ที่ไหน ลาย เล็บ เจ ล มิ ก กี้ เม้าส์ จุฬา เฮิ ร์ บ ลด รอย สิว เซ รั่ ม ลด รอย ดำ จาก สิว พัน ดารา คอ ล ลา เจน พัน ทิป bio oil รอย สิว เม็ด ฟู่ คอ ล ลา เจน ครีม ทา หน้า ยี่ห้อ ไหน ใช้ แล้ว ขาว ตัว ลด รอย สิว ที่ ดี ที่สุด เซ รั่ ม ใน เซ เว่ น หน้า ขาว ครีม โร จู คิ ส เซ เว่ น ลาย เล็บ เจ ล มือ ครีม แก้ กะ ครีม ลด รอย หลุม สิว pantip ส ครับ ผิว หน้า ใน เซ เว่ น ครีม ทา ฝ้า ที่ ได้ ผล ที่สุด แนะ นํา ลด รอย สิว คอ ล ลา เจน วิ ส ท ร้า ดี ไหม boom collagen pantip ท รี ท เม้น ท์ รอย สิว ครีม ทา รอย ดํา สิว vichy mineral 89 ราคา ถูก คอ ล ลา เจน เด อ เอ้ ดี ไหม ยู เซอ ริน รักษา หลุม สิว ทา เซ รั่ ม ไม่ ทา ครีม ครีม หน้า ขาว ใส ยี่ห้อ ไหน ดี ubereen collagen ซื้อ ที่ไหน ต่อ เล็บ แบบ ไหน ดี เล็บ ไม่ เสีย h collagen ดี ไหม ครีม ลด รอย สิว ดี ที่สุด ครีม ทา ฝ้า มา ยา คอ ล ลา เจน สำหรับ แม่ หลัง คลอด คอ ล ลา เจน คี โต ส ครับ ถูก และ ดี ครีม ที่ ใช้ แล้ว หน้า ขาว จริง pantip รักษา รอย แผล จาก สิว ส ครับ ขัด ผิว ขายส่ง ครีม ที่ ใช้ แล้ว หน้า ขาว จริง pantip ส ครับ น้ํา ตาล วิธี ทํา ลาย เล็บ เจ ล สดใส เซ รั่ ม cc ครีม กันแดด แก้ ฝ้า รีวิว เซ รั่ ม เลิ ฟ โพ ชั่ น ครีม ไวท์ โรส กล่อง สีชมพู ต่อ เล็บ อะ ค ริ ลิ ค ดี ไหม ส ครับ soap and glory รักษา รอย สิว หลัง ลาย เล็บ เจ ล ขับ ผิว แบรนด์ ส ครับ คอ ล ลา เจน สำหรับ ผู้ชาย เซ รั่ ม เกาหลี แบบ ซอง ครีม โปร วา เมด ก ลู ต้า เซ รั่ ม ครีม โสม หน้า ขาว ต่อ เล็บ เจ ล หลุด เซ รั่ ม ซับมัน คอ ล ลา เจน ขายส่ง คอ ล ลา เจน เกาหลี ดี ไหม innisfree serum ราคา naara คอ ล ลา เจน ดี ไหม มิยา บิ คอ ล ลา เจน pantip benzac ส่วนประกอบ ลาย เล็บ เจ ล สวย ๆ 2019 สี ดำ ลบรอย สิว ที่ หลัง เร่ง ด่วน เซ รั่ ม วิ ต ซี ตัว ไหน ดี รีวิว ส ครับ ผิว หน้า คอ ล ลา เจน เป ป ไท ด์ กิ ฟ ฟา รี น ครีม ใน วัต สัน หน้า ขาว ครีม ทํา ให้ หน้า ใส ครีม ทา ฝ้า หน้า ขาว body scrub ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม หน้า ขาว แบบ เร่ง ด่วน รีวิว เซ รั่ ม ใน วัต สัน ลาย เล็บ เจ ล สวย ๆ สี แดง เซ รั่ ม ลด รอย สิว ใน วัต สัน eucerin ลด รอย แดง ลาย เล็บ แค ท อาย ทํา ส ครับ ผิว ขาว ครีม รอย แดง จาก สิว ใช้ เซ รั่ ม ตัว ไหน ดี gee13 คอ ล ลา เจน โซ เน่ คอ ล ลา เจน เซ รั่ ม ละ ออ เซ รั่ ม เอ ส อป ลด รอย ดํา สิว เซ เว่ น collagen maxx giffarine รักษา รอย สิว ที่ คอ ครีม 24k goldzan สิว อักเสบ ยุบ ใน 1 คืน ครีม ทา แผลเป็น บน ใบหน้า สี เล็บ เจ ล สวย ๆ 2019 สี นู้ ด la roche posay hyalu b5 serum ราคา ที่ ส ครับ ผิว ขาว puricas แผลเป็น เซ รั่ ม เว เน่ รักษา สิว ห้วยขวาง ยา ทา แก้ ฝ้า กระ ครีม molizz ยา ทา ฝ้า pantip รักษา แผล จาก สิว คอ ล ลา เจน ซอง ใน เซ เว่ น คิว เท น แบ ล็ คม อ ร์ galderma สิว ครีม รักษา ฝ้า กระ เกาหลี ครีม ลด รอย แดง รอย ดํา collagen อัน ไหน ดี ครีม แต้ม จุด ด่าง ดํา ครีม ทา รอย แดง ครีม แต้ม สิว ด รา ก้อน ครีม หน้า ขาว 2019 ส ครับ boots collagen peptide ดี ไหม melasma ครีม ลาย เล็บ เจ ล สดใส เล็บ เจ ล ลาย หอย สิว ผด เป็น แบบ ไหน ปูนแดง รักษา สิว หิน ลาย เล็บ เจ ล แดง เซ รั่ ม v7 ของ แท้ เซ รั่ ม ใย ไหม กั ม มี่ คอ ล ลา เจน เซ รั่ ม ของ กา นิ เย่ โร จู คิ ส รักษา สิว เซ รั่ ม ลํา ไย รีวิว ครีม ทา หน้า ใช้ แล้ว ขาว แบบ เล็บ เจ ล สวย หรู ครีม มาร์ค หน้า ขาว เล็บ เจ ล ลาย ตาราง เซ รั่ ม ดารา ลาย เล็บ เจ ล สี ทอง ลาย เล็บ เท้า เจ ล สวย ๆ ครีม ใช้ หน้า ขาว คอ ล ลา เจน dw รีวิว คอ ล ลา เจน ไตร เป ป ไท ด์ มี ยี่ห้อ ไหน บ้าง dw collagen พัน ทิป ณั ช ชา ไวท์ เซ รั่ ม คอ ล ลา เจน แท้ 100 ต่อ เล็บ อะ ค ริ ลิ ค ราคา ถูก คลอ ลา เจน เชน ครีม ลด รอย แผลเป็น บน หน้า ครีม ที่ ทํา ให้ หน้า ขาว ใส ครีม รักษา สิว หน้า ขาว eucerin booster serum รีวิว เล็บ เจ ล ลาย ดาว ลด รอย สิว 2020 ครีม รอย แดง จาก สิว วิธี ทำ ส ครับ มะขาม รักษา รอย สิว ภายใน 7 วัน ลบรอย จุด ด่าง ดํา บน ใบหน้า คอ ล ลา เจน โปรตีน อิ ล ยาง คอ ล ลา เจน เซ รั่ ม ทับทิม เซ เว่ น ซี รัน เซ รั่ ม ต่อ เล็บ ใส dragon blood รอย สิว ต่อ เล็บ pvc กับ อะ ค ริ ลิ ค ครีม ทา ฝ้า ยัน ฮี กล่อง สี ขาว น้ำเงิน รีวิว รอย ดํา จาก สิว หาย ช้า มาก ครีม ทา หน้า ตัว ไหน ใช้ แล้ว ขาว สิว สาร ส เต รอย เซ รั่ ม สิว ใน เซ เว่ น ตัว ส ครับ ผิว ครีม ที่ รักษา รอย สิว ส ครับ glory ยา ลด รอย แผลเป็น เซ เว่ น เซ รั่ ม loreal pantip วิธี ส ครับ หน้า ลด สิว scagel dragon blood รักษา สิว ไม่ หาย สัก ที scar zone สี ฟ้า ครีม ลด รอย แผล จาก สิว ครีม รอย แดง จาก สิว ส ครับ ผิว ด้วย มะขามเปียก สิว ผด รักษา ธรรมชาติ ชา ญ่า เซ รั่ ม เล็บ เจ ล ลาย สก๊อต เป็น สิว ผด สิว อุด ตัน สิว อักเสบ รอย แดง ส ครับ มะขาม เฮอ แก้ รอย สิว ที่ หน้า galderma สิว เซ รั่ ม ที่ เซ เว่ น ครีม ยู เซอ ริน รักษา ฝ้า ราคา รักษา สิว ส เต รอย เลเซอร์ รอย สิว พร เกษม 2019 ราคา ลาย เล็บ สี เจ ล สวย ๆ ครีม แต้ม รอย ดํา เซ รั่ มอ เม ทิ ส ต์ อย คา เต้ คอ ล ลา เจน รีวิว pantip เซ รั่ ม น้ำลาย ผึ้ง คอ ล ลา เจน เม สัน บัว หิมะ รักษา ฝ้า ใช้ ครีม ไร หน้า ใส ลาย เล็บ เจ ล สี นู้ ด สวย ๆ นี เวี ย เซ รั่ ม ตัว ใหม่ ส ครับ มะขาม eveandboy รีวิว ต่อ เล็บ กี่ บาท ส ครับ ขัด ผิว วัต สัน อิ ล ยาง คอ ล ลา เจน เซ รั่ ม ช่วย ลด สิว เซ รั่ มอ เม ทิ ส ต์ อย เซ รั่ ม power 10 formula ออ น นี่ คอ ล ลา เจน ดี ไหม ยา ทา รักษา ฝ้า คอ ล ลา เฮ ล ท์ ราคา ส่ง ต่อ เล็บ เจ ล อะ ค ริ ลิ ค สิวเสี้ยน ที่ หลัง คอ ล ลา คอ ล ล่า คอ ล ลา เจน ดี ไหม ลด รอย สิว เร็ว ที่สุด เล็บ โพ ลี่ เจ ล แม ค ครู ล คอ ล ลา เจน รักษา สิว ที่ไหน หายขาด เล็บ เจ ล ลาย มิ น เนี่ ย น รีวิว puricas dragon's blood ส ครับ หน้า แบบ ธรรมชาติ ครีม ลด รอย ดํา รอย แดง จาก สิว pantip สิว อักเสบ ยุบ ใน 1 คืน ลด รอย dragon เซ รั่ ม รักแร้ ขาว คอ ล ลา เจน เซน เซ รั่ ม ยินดี ลด หลุม สิว ครีม เล็บ เจ ล ลาย มิ น เนี่ ย น ยู กิ คอ ล ลา เจน ของ ปลอม ยา ลด รอย สิว เซ เว่ น เซ รั่ ม clarins รีวิว innisfree serum ราคา เซ รั่ ม yuja เซ รั่ ม ส้ม เลือด ดี ไหม เซ รั่ ม เลือด เกาหลี คอ ล ลา เจน ยุ้ย ยา ลด รอย แดง รอย ดํา จาก สิว เซ รั่ ม ละ ออ ครีม หน้า ขาว ปลอดภัย pantip รีวิว เซ รั่ ม ลํา ไย ครีม ลด รอย ฝ้า กระ เซ รั่ ม มา ย ยี่ห้อ คอ ล ลา เจน ที่ ดี ที่สุด แก้ ผด คอ ล ลา เจน ใน เซ เว่ น แบบ ผง galderma สิว ครีม หน้า ใส ปลอดภัย วิธี ส ครับ ผิว กาย ต่อ เล็บ pvc ทน ไหม รักษา สิว รอย ดำ สี เล็บ เจ ล ลาย หินอ่อน เจ ล แต้ม สิว เลือด มังกร ครีม นี เวี ย ทา ฝ้า ราคา เซ รั่ ม คอ ล ลา เจน ริ ช ของ แท้ ส ครับ กรด มะนาว วิธี ทํา ลาย เล็บ เจ ล ครีม แอ ม เว ย์ รักษา ฝ้า ราคา ส ครับ soap and glory เซ รั่ ม ผิว ฟู ลาย เล็บ เจ ล สวย ๆ 2018 สี ม่วง ครีม ลด รอย ฝ้า ครีม หัว ไช เท้า รักษา ฝ้า รักษา สิว กี่ บาท รอย สิว จาง ลง ส มู ท อี ลด จุด ด่าง ดํา โอ เล ย์ ตัว ไหน ใช้ แล้ว หน้า ขาว ไธ ม์ เม่ เซ รั่ ม รีวิว ซี แคร์ คอ ล ลา เจน เซ รั่ ม บ ลู ไวท์ รักษา รอย สิว ใน เซ เว่ น เซ รั่ ม 24k ใช้ ดี ไหม สิว ผด รักษา ธรรมชาติ ลด รอย แผลเป็น รอย ดํา เซ รั่ ม เมือก หอย ทาก แก้ ฝ้า นี เวี ย collagen ตัว ไหน ดี pantip ส ครับ ขัด ผิว ใน วัต สัน ครีม รักษา ฝ้า ที่ เห็น ผล ที่สุด ลด รอย สิว พัน ทิป ครีม รักษา รอย สิว วัต สัน ครีม ใช้ หน้า ขาว เซ รั่ ม กระชับ รู ขุม ขน ที่ เห็น ผล ที่สุด คอ ล ลา เจน คุณ หมอ 24k เซ รั่ ม ส ครับ ผิว ราคา ส มู ท อี ทา รอย แผลเป็น คอ ล ลา เจน ปุก เหลือง pantip ครีม ลด รอย สิว สํา ห รับ ผิว แพ้ ง่าย เล็บ เจ ล ธีม ค ริ สมาส ครีม เซ เว่ น ลด รอย แดง คา เต้ คอ ล ลา เจน รีวิว pantip ครีม กันแดด ลด ฝ้า คอ ล ลา เจน ยู เบ รี น ดี ไหม ครีม ลด รอย สิว รอย แดง ลาย ทำ เล็บ เจ ล naara คอ ล ลา เจน ดี ไหม หน้า ขาว ใส ครีม ส โน ว์ ไวท์ พลัส เซ รั่ ม มาดาม ออ แก นิ ค แก้ ฝ้า origin เซ รั่ ม เจ ล แต้ม สิว มังคุด pantip ครีม รักษา ฝ้า กระ ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม รักษา ฝ้า โอ เล ย์ รักษา สิว ด้วย เบน แซ ค ครีม หน้า ใส ราคา ถูก ส ครับ ผิว ยี่ห้อ ไหน ดี 2018 ลด สิว อักเสบ สิว อุด ตัน รีวิว nivea luminous 630 pantip คอ ล ลา เจน เม สัน คอ ล ลา เจน ยู เบ รี น ดี ไหม เซ รั่ มอ โล เว ล่า รอย สิว ดํา มาก ยู เซอ ริน ตัว ไหน หน้า ขาว วา ร่า คอ ล ลา เจน pantip ทํา ส ครับ หน้า เม เด อ ร์ มา รอย สิว 24k เซ รั่ ม เซ รั่ ม ซับมัน ครีม โสม หน้า ขาว ส ครับ ผิว แนะ นํา เซ รั่ ม แก้ ฝ้า ใน เซ เว่ น คอ ล ลา เจน เม จิ สี ทอง รีวิว คอ ล ลา เจน ปลา ทะเล น้ํา ลึก ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม หน้า ขาว ใส 2019 clarins double serum duo ราคา รักษา สิว อุด ตัน แบบ ธรรมชาติ collagen ตัว ไหน ดี pantip ครีม ลด สิว พัน ทิป eucerin ลด รอย แดง เลเซอร์ สิว พร เกษม ราคา เซ รั่ ม เซ เว่ น ลด สิว ต่อ เล็บ แล้ว เจ็บ eucerin ลด รอย ดํา จาก สิว ลาย เล็บ เจ ล สวย ๆ สี แดง คอ ล ลา เจน dw ต่อ เจ ล เล็บ รักษา สิว ห้วยขวาง เลเซอร์ สิว พร เกษม ราคา ครีม ทา แผลเป็น เซ เว่ น สิว ผด สิว อุด ตัน รักษา เซ รั่ ม อภัย ภูเบศ ร รีวิว คอ ล ลา เจน ยู เบ รี น รีวิว ครีม ลบรอย สิว ที่ หลัง ครีม ใน เซ เว่ น รักษา รอย สิว ครีม ลํา ไย แก้ ฝ้า เซ รั่ ม น้ำตก ครีม หน้า ขาว ใส ราคา ถูก ยา รักษา รอย แดง ครีม ลด จุด ด่าง ดำ เกาหลี อั พ คอ ล ลา เจน ยู ซี ทู คอ ล ลา เจน vichy 89 ราคา คอ ล ลา เจน จาก ปลา แซลมอน ครีม ส มู ท อี รักษา ฝ้า แก้ รอย แดง สิว ครีม รักษา กระ ฝ้า หน้า ขาว ใส เล็บ เจ ล ลาย ยูนิคอน ต่อ เล็บ เจ ล หรือ อะ ค ริ ลิ ค ดี กว่า รูป ส ครับ ครีม nangngam รอย สิว ดํา มาก แก้ รอย สิว เร่ง ด่วน ครีม ลอก ฝ้า pantip ครีม ซอง เซ เว่ น ขาว แนะ นํา ครีม ลด รอย แผลเป็น รีวิว เซ รั่ ม estee lauder ครีม ลด รอย สิว mizumi ส ครับ จาก ธรรมชาติ ครีม หน้า ขาว ปลอดภัย pantip รักษา สิว รอย สิว เร่ง ด่วน รักษา สิว หาย จริง ครีม ขมิ้น หน้า ขาว ลาย เล็บ เจ ล วิ้ ง ๆ ครีม รักษา สิว หน้า ขาว ครีม เซ รั่ ม กระชับ รู ขุม ขน เซ รั่ ม ส กิน ซิ ส ต้า รีวิว เม จิ คอ ล ลา เจน ดี ไหม เซ รั่ ม หน้า ใส พัน ทิป ครีม หน้า ขาว ยู เซอ ริน ครีม โบ ท็ อก ซ์ pantip เซ รั่ ม อิง ฟ้า ดี ไหม ทา สิว ที่ หลัง เซ รั่ ม ฮา ดะ ลด สิว ลด รอย ดํา ส ครับ ขัด ผิว เฮอ ร์ เบิ ล รักษา สิว ตอน ท้อง nivea แก้ ฝ้า ต่อ เจ ล กับ อะ ค ริ ลิ ค ส ครับ หน้า คือ ที่ ต่อ เล็บ เซ รั่ ม 24k goldzan คอ ล ลา เจน เกาหลี ดี ไหม ส ครับ ปุก ดํา รีวิว รักษา สิว ตรง จมูก ต่อ เล็บ อะ ค ริ ลิ ค ที่ไหน ดี คอ ล ลา เจน q10 เซ เว่ น แตงกวา รักษา สิว ส มู ท โตะ เล ม่อน ซี แอ ค เน่ พลัส ไวท์ เซ รั่ ม ครีม 24k goldzan ครีม ตัว ไหน ใช้ แล้ว หน้า ขาว ใส เพียว คอ ล ลา เจน 1781 ดี ไหม ครีม รักษา ฝ้า ที่ เห็น ผล ดี ที่สุด ต่อ เล็บ เจ ล เอง เซ รั่ ม อี ฟ โร เช่ ลด จุด ด่าง ดํา ที่ หน้า รักษา สิว แผลเป็น ลด สิว ที่ คาง เซ รั่ ม เบิ ส ท์ ครีม ครีม หน้า ขาว จริง คอ ล ลา เจน จาก ปลา แซลมอน คอ ล ลา เจน ยี่ห้อ ไหน ดี 2020 พัน ทิป ครีม ขจัด ฝ้า ส ครับ น้ำผึ้ง ป่า ทอง คํา colla ของ แท้ ครีม ที่ ลด รอย ดํา จาก สิว ยา ทา รอย สิว ที่ ดี ที่สุด รักษา สิว ทุก ชนิด เซ รั่ ม รักษา รอย ดํา จาก สิว ครีม ซอง ที่ ใช้ แล้ว หน้า ขาว ครีม ลด รอย แผล จาก สิว คอ ล ลา เฮ ล ท์ ราคา ส่ง dragon blood scar cream ราคา รักษา สิว ห้วยขวาง คอ ล ลา เจน giffarine scotch collagen plus รีวิว ครีม อาบ น้ํา ส ครับ ผิว โจ จู คอ ล ลา เจน ของ แท้ รักษา ฝ้า ยัน ฮี ราคา คา เต้ คอ ล ลา เจน รีวิว ยา ลด รอย แผลเป็น ใน เซ เว่ น h collagen รีวิว pantip บา โน บา กิ เซ รั่ ม เซ รั่ ม เซ วา รีวิว นิ้ว ปลอม ฝึก ต่อ เล็บ เซ รั่ ม พิษ แมงกะพรุน pantip เซ รั่ ม คิว เพรส เซ เว่ น มาดาม ออ แก นิ ค แก้ ฝ้า เซ รั่ ม labmade pantip เซ รั่ ม ysl หนุ ย คอ ล ลา เจน เลเซอร์ สิว ข้าวสาร ครีม รักษา รอย สิว เกาหลี ครีม ส ครับ benzac รักษา สิว อุด ตัน ส ครับ มะขาม ใน วัต สัน ครีม ทา แผลเป็น รอย ดํา คอ ล ลา เจน เซ เว่ น ผสม น้ำ เซ รั่ ม ทา สิว และ รอย ดํา ส ครับ ผิว soap and glory สิว ไต รักษา คอ ล ลา เจน ลด สิว พัน ทิป คอ ล ลา เจน ลด สิว ตัว ไหน ดี ลาย เล็บ เจ ล ขับ ผิว ยี่ห้อ คอ ล ลา เจน ครีม ลด รอย สิว แผลเป็น คอ ล ลา เจน เฌอ ชม ของ ปลอม ฮา ดะ ลา โบะ ลด รอย สิว ลด รอย ดํา สิว เซ เว่ น เซ รั่ ม giffarine ยา แต้ม สิว mederma ครีม ทา แผลเป็น ใน เซ เว่ น แผล หลุม สิว ซี แคร์ คอ ล ลา เจน ราคา เกลือ ส ครับ ผิว ใน เซ เว่ น ลาย เล็บ เจ ล แบบ เรียบๆ ยา ลด รอย แผลเป็น สิว ลด รอย ดำ รอย แดง จาก สิว collagen ลด สิว ส ครับ ก ลู ต้า มะขาม ของ แท้ ครีม ลด รอย สิว แบบ เร่ง ด่วน ครีม รักษา ฝ้า ยัน ฮี pantip ราคา เซ รั่ ม เซ รั่ ม เก ร ย์ เม ลิ น คอ ล ลา เจน สาย สั้น คือ รีวิว ลด รอย ดํา จาก สิว ลด รอย สิว kiehl's สิว อุด ตัน หลัง เซ รั่ ม ที่ เซ เว่ น คอ ล ลา เจน แบบ ผง ที่ ดี ที่สุด อัน ดี เนเจอร์ คอ ล ลา เจน ไท พ์ ทู คอ ล ลา เจน ที่ ช่วย เรื่อง สิว ครีม ลด รอย สิว กระชับ รู ขุม ขน เซ รั่ ม มะม่วง แบบ เล็บ เจ ล ทะเล ครีม ลด รอย แดง ดํา จาก สิว เซ รั่ ม เลิ ฟ รีวิว pantip ครีม ลด รอย สิว ด รา ก้อน คอ ล ลา เจน ยี่ห้อ ไหน ดี ที่สุด พัน ทิป ส ครับ ผิว ขาว ไว เซ รั่ ม เว เน่ เซ รั่ ม บํา รุ ง ผิว หน้า วัต สัน ลาย เล็บ เจ ล เท้า 2020 ครีม แก้ สิว ฝ้า ยา ลด รอย แผลเป็น สิว eucerin รอย ดํา ครีม ทํา ให้ หน้า ขาว ใส ลด ปัญหา สิว ไอ เท ม ลด รอย สิว เซ เว่ น เซ รั่ ม 24k ราคา บา โน บา กิ เซ รั่ ม ครีม บํา รุ ง หน้า ขาว ใส pantip สิว อักเสบ หัว ช้าง เจ ล แต้ม สิว มังคุด pantip ครีม ลด รอย สิว กิ ฟ ฟา รี น คู มิ โกะ คอ ล ลา เจน ของ แท้ ครีม ทา ฝ้า คลีนิค หมอ โปรดปราน รีวิว ครีม เซ เว่ น ลด รอย สิว ลาย เล็บ เจ ล ยอด ฮิต ครีม ชมพู ขาว หน้า ใส ครีม ลบ แผลเป็น จาก สิว ส ครับ ล้าง หน้า ครีม ลํา ไย แก้ ฝ้า เซ รั่ ม เว เน่ ที่ มา ของ ส ครับ ครีม ทํา ให้ หน้า ขาว ใส ครีม ลด รอย สิว mizumi รีวิว ยา แต้ม รอย สิว ลาย เล็บ เจ ล กา แล ค ซี่ คอ ล ลา เจน ubereen collagen bk ครีม ลด รอย สิว เส้นใย คอ ล ลา เจน เซ รั่ ม สิว ใน เซ เว่ น เซ รั่ ม fundamental คอ ล ลา เจน บํา รุ ง ผิว ขาว สิว จุด ดํา ลบ แผลเป็น จาก สิว รอย สิว dragon blood ส ครับ อ โว คา โด เจ้าของ แบรนด์ สี เล็บ เจ ล สวย ๆ 2019 สี นู้ ด ต่อ เล็บ แล้ว เจ็บ สิว คาง ไม่มี หัว ครีม ลด แผลเป็น สิว สิว ผด ไม่ หาย สัก ที เซ รั่ ม ลด รอย แดง สิว ดิ ออ ร์ เซ รั่ ม ส ครับ เกลือ มะขาม ยา รักษา รอย แดง เซ รั่ ม อิน นิ ส ฟรี ชา เขียว ครีม หน้า ขาว 2019 ทํา ส ครับ ใช้ เอง ส ครับ นางงาม ราคา รักษา สิว หาย จริง eucerin booster serum รีวิว ต่อ เล็บ แบบ ไหน ดี เล็บ ไม่ เสีย สิว อักเสบ แดง ไม่มี หัว ส ครับ จาก ธรรมชาติ ครีม ทา รอย แผลเป็น รอย ดํา เซ รั่ ม lancome ราคา ครีม รักษา รอย ดำ จาก สิว อิ ท ส์ ส กิน พา ว เวอร์ เท็ น ฟอร์มูล่า ทา เล็บ เจ ล ลาย หินอ่อน แบ ล คม อ ร์ ส คอ ล ลา เจน ราคา เซ รั่ ม ลา โร ช รีวิว ครีม ลด รอย ดำ เซ เว่ น ครีม ทา แก้ ฝ้า แดด scarzone ราคา ครีม ลบรอย สิว เกาหลี คอ ล ลา เจน เพียว คือ 24k goldzan ของ แท้ เป๋าฮื้อ สกัด เย็น วิ ต ซี คอ ล ลา เจน ท รี ท เม้น ท์ รอย สิว เซ รั่ ม กระชับ ผิว หน้า ส ครับ มะละกอ ไวท์ เซ รั่ ม ณั ช ชา ครีม หน้า ขาว หน้า เงา หน้า เด็ก เซ รั่ ม yuja รักษา ฝ้า ยู เซอ ริน เซ รั่ ม 12 นางพญา pantip รีวิว ultrawhite+ spotless double booster serum รีวิว เซ รั่ ม รักษา สิว ครีม ทา ฝ้า ที่ ได้ ผล ดี ที่สุด เซ รั่ ม ส้ม สี เลือด รีวิว เซ รั่ ม แม่ จ๋า pantip ครีม ลบรอย สิว บน ใบหน้า คอ ล ลา เจน คอ ล ล่า พลัส vin21 รักษา ฝ้า pantip คอ ล ลา เจน ฝาก ด ลาย เล็บ เจ ล เก๋ ๆ สิว อุด ตัน สาเหตุ ณั ช ชา เซ รั่ ม รีวิว colla ของ แท้ คอ ล ลา เจน ลด ผม ร่วง clarins double serum ปลอม pantip ครีม รักษา รอย สิว เกาหลี ลาย เล็บ เจ ล ติด ฟ อย เซ รั่ ม ลํา ไย เซ เว่ น ครีม ยัน ฮี แก้ ฝ้า คอ ล ลา เจน แต้ว แต้ม รอย ดํา กํา จัด รอย สิว ที่ หลัง ครีม สลาย ฝ้า ใบ บัวบก คอ ล ลา เจน ตัว ไหน ดี รีวิว ครีม ที่ ใช้ แล้ว หน้า ขาว จริง pantip ลาย เล็บ เจ ล ขับ ผิว ครีม ลํา ไย จุฬา เฮิ ร์ บ รีวิว เท อ เม อริ ค โกลด์ เซ รั่ ม เอ ส เต้ เซ รั่ ม รีวิว ส ครับ น้ำผึ้ง ป่า ทอง คํา ยา ลด รอย สิว เกาหลี รีวิว คอ ล ลา เจน คอ ล ลา ริ ช คอ ล ลา เจน เม็ด กับ ผง อัน ไหน ดี กว่า กัน ต่อ เล็บ pvc สระ ผม ได้ ไหม ยา แต้ม รอย ดำ ครีม หน้า ใส ไร้ ฝ้า ออ เร น ทอ ล เซ รั่ ม สิว ที่ หน้าผาก ไม่ หาย สัก ที มิ ซู มิ เซ รั่ ม ส ครับ ขัด หน้า ใน เซ เว่ น ครีม แก้ ฝ้า ส มู ท อี ต่อ เล็บ สี ขาว ครีม แก้ ฝ้า ยี่ห้อ ไหน ดี pantip เซ รั่ ม ฟื้นฟู ผิว เซ รั่ ม ลํา ไย รีวิว คอ ล ลา เจน ตรา เฟรช โด ส ครีม ที่ ใช้ แล้ว หน้า ขาว ใน เซ เว่ น เซ รั่ ม เกาหลี พัน ทิป collagen ยี่ห้อ ไหน ดี สุด ครีม สมุนไพร รักษา ฝ้า กระ จุด ด่าง ดํา คอ ล ลา เจน แอ ม เว ย์ บํา รุ ง กระดูก รักษา รอย สิว ที่ คอ clarins super restorative serum รีวิว ลาย เล็บ เจ ล สี นู้ ด สวย ๆ ครีม แก้ ฝ้า ที่ ใช้ แล้ว เห็น ผล ครีม ที่ ใช้ แล้ว หน้า ขาว จริง pantip ครีม บํา รุ ง หน้า ลด รอย สิว สิว อุด ตัน หัว ปิด ที่ แก้ม ครีม หน้า ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี pantip ผล ไม้ ลด รอย สิว ครีม แก้ ฝ้า ส มู ท อี เลเซอร์ รอย สิว พร เกษม 2019 ราคา ครีม ทา แก้ แผลเป็น จาก สิว ครีม สลาย ฝ้า ใบ บัวบก โก ล คอ ล ลา เจน ยา ทา ลด รอย ดํา จาก สิว เจ ล ล้าง หน้า ลด รอย สิว ลาย เล็บ เจ ล สี นู้ ด สวย ๆ คอ ล ลา เจน boom ดี ไหม เล็บ อะ ค ริ ลิ ค ราคา ครีม scagel ส ครับ ขัด ผิว ใน วัต สัน ครีม แก้ ฝ้า กระ เกาหลี ครีม ลด รอย สิว หลัง เจ ล แต้ม แผลเป็น ครีม ทา ลด รอย ดํา จาก สิว สาร สกัด ลด สิว eucerin แก้ สิว ณั ช ชา เซ รั่ ม รีวิว ครีม ลด หลุม สิว เซ เว่ น dw collagen รีวิว เซ รั่ ม กันแดด โร จู คิ ส ครีม ลด รอย แผลเป็น รอย ดํา ส ครับ soap&glory ต่อ เล็บ อยู่ ได้ นาน ไหม เซ รั่ ม เห็ด รีวิว ยู เซอ ริน รักษา หลุม สิว ลด รอย แผล จาก สิว scrub ขัด ผิว คอ ล ลา เจน ผสม ซิงค์ รอย แผลเป็น จาก สิว กี่ วัน หาย คอ ล ลา เจน maxxlife ครีม ลด สิว ลด รอย ดํา ครีม dora รักษา ฝ้า colla rich collagen ปลอม ครีม ขจัด ฝ้า เซ รั่ ม เซ วา รีวิว โร จู คิ ส เซ รั่ ม แบบ ซอง pc เซ รั่ ม ครีม ทํา ให้ หน้า ขาว ผู้ชาย ส ครับ ผิว ยี่ห้อ ไหน ดี 2018 สิว อักเสบ รุนแรง เซ รั่ ม ดา ริ กะ ที่ ส ครับ ผิว ขาว โจ จู คอ ล ลา เจน ของ แท้ รอย ดํา จาก สิว หาย ช้า มาก ครีม หน้า ขาว อม ชมพู ครีม เต้าหู้ sana สี ขาว เล็บ เจ ล ลาย หมี ยา แต้ม สิว ด รา ก้อน บ ลัด best korea สิว คอ ล ลา เจน ดูด ซึม ยา แต้ม แผลเป็น สิว ต่อ เจ ล เล็บ เซ รั่ ม tw ออ น นี่ คอ ล ลา เจน ดี ไหม เซ รั่ ม ส้ม โอ ครีม ลบรอย สิว บน หน้า เซ รั่ ม call me clear คอ ล ลา เจน เอ วา ครีม ลด รอย สิว ร้าน ขาย ยา โร จู คิ ส รักษา สิว ครีม ที่ ทํา ให้ รอย สิว หาย ครีม ขมิ้น แก้ ฝ้า เอ ส เต้ เซ รั่ ม รีวิว ขัด เฮอ ร์ เบิ ล ส ครับ ลาย เล็บ เจ ล ลาย เสือ ครีม บํา รุ ง หน้า ลด รอย สิว เซ รั่ ม กระชับ รู ขุม ขน ที่ เห็น ผล ที่สุด คอ ล ลี่ คอ ล ลา เจน แบบ ชง ครีม หน้า ขาว ปลอดภัย pantip q เซ รั่ ม รีวิว เจ ล ลด รอย dragon blood เลเซอร์ co2 ที่ไหน ดี รอย สิว จุด ด่าง ดํา เป็น สิว เรื้อรัง รักษา ที่ไหน ดี เฮอ ร์ เบิ ล ส ครับ ราคา คอ ล ลา เจน บี เอ็ ม รีวิว อ นาค อ ล ลี่ คอ ล ลา เจน ครีม เซ เว่ น หน้า ขาว ลด สิว คอ ล ลี่ คอ ล ลา เจน เซ เว่ น ส ครับ ผิว หน้า วัต สัน swp คอ ล ลา เจน รีวิว วิธี ทํา ส ครับ หน้า เม จิ คอ ล ลา เจน พ รี เมี่ ยม รักษา สิวเสี้ยน ที่ จมูก ครีม ส ครับ ผิว ขาว วิธี ทำ ส ครับ ขัด ผิว ครีม แอ ง เจิ้ ล เซ รั่ ม วิ ส ท ร้า คอ ล ลา เจน ราคา ยา รักษา รอย ดำ จาก สิว ครีม ใน เซ เว่ น รักษา รอย สิว เซ รั่ ม สิว ใน เซ เว่ น ดู ครีม หน้า ขาว ส่วนผสม เซ รั่ ม ลาย เล็บ เจ ล สายรุ้ง เซ รั่ ม โร จู คิ ส สีชมพู รีวิว เซ รั่ ม ทอง คํา 24k ราคา คอ ล ลา เจน boots ครีม ทํา ให้ หน้า ใส ส ครับ ล้าง หน้า รอย ดำ จาก แผล หน้า ขาว ใส ใน เซ เว่ น ยา ทา แก้ ฝ้า กระ benzac ส่วนประกอบ เลเซอร์ รักษา สิว ราคา คอ ล ลา เจน q10 เซ เว่ น รักษา รอย สิว ด่วน เซ รั่ ม ยินดี รีวิว เซ รั่ ม เลิ ฟ โพ ชั่ น แนะ นํา ลด รอย สิว รักษา สิว รอย แดง ครีม เคาน์เตอร์ แบรนด์ รักษา ฝ้า ลาย เล็บ เจ ล มิ ก กี้ เซ รั่ ม ผิว ใส อม ชมพู ลาย เพ้นท์ เล็บ เจ ล เรียบ หรู ครีม ยู เซอ ริน แก้ ฝ้า ส ครับ แบบ ไหน ดี สิว หัว ช้าง ไม่ ยุบ เซ รั่ ม ด๊ อก เตอร์ จิ ว ใช้ ดี ไหม caudalie เซ รั่ ม เซ รั่ ม power 10 formula สิว ผด ที่ หน้าผาก pantip ครีม หน้า ขาว ใส ขจัด รอย ฝ้า กระ ครีม สมุนไพร รักษา ฝ้า กระ จุด ด่าง ดํา เป็น สิว ผด ไม่ หาย สัก ที คอ ล ลา เจน maxxlife รีวิว สิว ผด สิว อุด ตัน รักษา ส ครับ ผิว จาก ธรรมชาติ mederma ลด รอย สิว ครีม ทา หน้า ขาว ใส pantip ทํา ส ครับ ผิว ขาว ครีม ทา ฝ้า แดด เล็บ เจ ล ลาย เชอ รี่ รักษา จุด ดํา บน ใบหน้า ใช้ ครีม ไร หน้า ใส ครีม ใน วัต สัน หน้า ขาว ลบรอย ดํา จาก สิว ที่ หน้า สิว รอย ดำ ยู เซอ ริน รักษา หลุม สิว ลด รอย แดง จาก สิว รีวิว เซ รั่ ม ทา ฝ้า ลํา ไย จุฬา เฮิ ร์ บ hyalu b5 serum รีวิว pantip ร่างกาย ต้องการ คอ ล ลา เจน ต่อ วัน ยา ลด รอย สิว ทา ตอน ไหน รักษา รอย แผล จาก สิว เซ รั่ ม ส้ม เลือด พัน ทิป เซ รั่ ม แม่ จ๋า pantip ยู เซอ ริน ตัว ไหน หน้า ขาว ล อ รี อั ล ลด จุด ด่าง ดำ รอย สิว รีวิว ยู เซอ ริน ลด ฝ้า กระ ลด รอย สิว รอย แดง รอย ดํา benzac ส่วนประกอบ ลด รอย สิว ครีม ครีม ซอง หน้า ขาว ใส รักษา ฝ้า ครีม เซ รั่ ม ทอง คํา 24k goldzan ครีม หน้า ขาว มาก ส ครับ ผิว ก้อน pc เซ รั่ ม ยา ทา แผลเป็น dragon blood คอ ล ลา เจน ซิงค์ พลัส ซี รีวิว pantip จุด ดํา จาก สิว วิธี ส ครับ ผิว ด้วย มะขาม รักษา สิว ที่ อก ครีม โปร วา เมด แก้ ฝ้า nivea รักษา ฝ้า คอ ล ลา เจน เม จิ สีชมพู ยา ทา ลบรอย สิว ลด สิว อักเสบ สิว อุด ตัน ต่อ เล็บ แบบ ไหน ดี สุด สิว อักเสบ หาย เอง ได้ ไหม เซ รั่ ม บ ลู พัน ทิป princess skin care เจ้าของ แบรนด์ ครีม หน้า ขาว กา ร์ นิ เย่ collagen ยี่ห้อ ไหน ดี ที่สุด คอ ล ลา เจน รักษา รอย สิว ลด รอย สิว รอย ดำ กํา จัด สิว หัว ดํา pantip รอย แดง ดํา จาก สิว olay retinol 24 serum รีวิว ใช้ เซ รั่ ม 2 ตัว ได้ ไหม คอ ล ลา เจน ซู เลี่ยน แก้ ปัญหา สิว ที่ คาง ตัวแทน จํา หน่าย คอ ล ลา เจน ไม่ สต๊อก สินค้า เจ ล แต้ม สิว มังคุด pantip หน้า ขาว ใส เซ เว่ น เซ รั่ ม เก ร ย์ เม ลิ น รอย แผลเป็น จาก สิว กี่ วัน หาย ครีม รักษา รอย สิว เซ เว่ น ลาย เล็บ เจ ล ยอด ฮิต รอย แผลเป็น จาก สิว กี่ วัน หาย ต่อ เล็บ สี ธรรมชาติ clarins double serum king power ราคา ซี แคร์ คอ ล ลา เจน เซ รั่ ม พิ เท ร่า ครีม เซ เว่ น ลด สิว รอย สิว ลาย เล็บ เจ ล สวย 2020 ลบรอย ดํา จาก สิว เร่ง ด่วน ดิ ออ ร์ เซ รั่ ม ต่อ เล็บ แบบ อะ ค ริ ลิ ค la roche posay hyalu b5 serum ราคา เซ รั่ ม ดอก กุหลาบ clarins double serum 50ml ราคา king power ลาย เล็บ เจ ล เก๋ ๆ คอ ล ลา เจน เม จิ สีชมพู เซ รั่ ม รัง ไหม pantip รีวิว ยา รักษา รอย สิว พิ ม รี่ แพร์ เซ รั่ ม เซ รั่ ม ใน เซ เว่ น ใช้ ดี สิว อุด ตัน หลุด pantip คอ ล ลา เจน ซิงค์ พลัส ซี รีวิว pantip เซ รั่ ม แอ ป เปิ้ ล เขียว ครีม ใบ บัวบก รักษา ฝ้า เซ รั่ ม ยัน ฮี สี เขียว เซ รั่ ม คน ท้อง ลาย สี เล็บ เจ ล สวย ๆ ample peptide รีวิว scrub ขัด ผิว เซ รั่ ม เซ วา ดี ไหม เล็บ เจ ล ลาย มิ นิ มอ ล ลาย เล็บ เจ ล หัวใจ คอ ล ลา เจน ยี่ห้อ ไหน ขาว โจ จู คอ ล ลา เจน ของ แท้ ที่ มา ค หน้า ลด รอย สิว สิว ที่ หน้าผาก ไม่ หาย สัก ที ยา ลด รอย แผลเป็น รอย ดํา เล็บ อะ ค ริ ลิ ค สวย ๆ เซ รั่ ม เบิ ส ท์ ครีม ตัว ช่วย ลด รอย ดํา จาก สิว โจ จู คอ ล ลา เจน ของ แท้ ส ครับ ทา นาคา รูป ส ครับ รอย ดํา จาก สิว พัน ทิป ครีม ยู ส ลี น แก้ ฝ้า ลด รอย แผลเป็น เซ เว่ น ครีม รักษา ฝ้า หาย จริง คอ ล ลา เจน เซ ริ จิ เซ รั่ ม เร่ง ผิว ขาว คอ ล ลา เจน โปรตีน ใช้ เซ รั่ ม ตัว ไหน ดี ยา แต้ม สิว mederma ครีม ซอง ลด รอย ดำ ลาย เล็บ เจ ล ลาย ดอกไม้ รักษา สิว ฮอร์โมน ที่ คาง คลอ ลา เจน เชน ซุปเปอร์ เซ รั่ ม ครีม ซอง ใช้ แล้ว ขาว benzac ใช้ ตอน ไหน ที่ ลด สิว hiruscar postacne for men รีวิว คอ ล ลา เจน บาย วัต สัน ยู ธ ล็อค รีวิว เซ รั่ ม caudalie รีวิว ครีม ลด รอย สิว หลัง ลาย สี เจ ล ทา เล็บ hiruscar รอย สิว คอ ล ลา เจน ลด ผม ร่วง ยัน ฮี เซ รั่ ม วิ ต ซี รีวิว ใช้ เซ รั่ ม 3 ตัว เซ รั่ ม ลา แม ร์ ราคา ซิ ง แอ น คอ ล ลา เจน กิ ฟ ฟา รี น ครีม แก้ ฝ้า กระ ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม ส ครับ ขัด ผิว ขาว ลด รอย สิว พัน ทิป คอ ล ลา เจน 4000 รักษา สิว ฮอร์โมน ที่ คาง เซ รั่ ม ใน เซ เว่ น ใช้ ดี collagen ยี่ห้อ ไหน ดี สุด เซ รั่ ม มา ย ต่อ เล็บ อะ ค ริ ลิ ค ที่ไหน ดี ยู กิ คอ ล ลา เจน ของ ปลอม คอ ล ลา เจน ลด สิว ตัว ไหน ดี เล็บ เจ ล ฝัง ลาย ซี รัน เซ รั่ ม ลบรอย ดํา ครีม ซอง ใช้ แล้ว ขาว ครีม ลด รอย สิว สํา ห รับ ผิว แพ้ ง่าย ส ครับ ลด เซล ลู ไล ท์ เจ ล แต้ม รอย แผลเป็น ครีม รักษา ฝ้า กระ ยี่ห้อ ไหน ดี คอ ล ลา เจน หมอ รักษา สิว อักเสบ อุด ตัน วิธี ทํา ส ครับ เมือก หอย ทาก เซ รั่ ม หอย ทาก เซ เว่ น ครีม เซ เว่ น หน้า ขาว ลด สิว รีวิว ultrawhite+ spotless double booster serum serum ที่ ดี ที่สุด ส ครับ ขัด ผิว ขาว pantip เซ รั่ ม ลด สิว ลด รอย ต่อ เล็บ เจ ล หลุด คอ ล ลา เจน บูม ดี ไหม ยา ทา รอย สิว หาย เร็ว เซ รั่ ม ใน เซ เว่ น หน้า ใส ครีม หน้า ขาว อม ชมพู clarins double serum 50ml ราคา king power ยา แต้ม จุด ด่าง ดํา ลบรอย ด่าง ดํา บน ใบหน้า รีวิว ครีม รักษา ฝ้า pantip ส่วนประกอบ ครีม หน้า ขาว รักษา รอย สิว ด่วน สี เล็บ เจ ล สวย ๆ เรียบ หรู ยา ทา ลด รอย ดํา จาก สิว collagen by watsons สี ม่วง รีวิว คอ ล ลา เจน ยี่ห้อ ไหน ขาว วิธี ทำ ส ครับ ขัด ผิว คอ ล ลา เจน หมาย ถึง เซ รั่ ม 12 นางพญา pantip ส ครับ ผิว แนะ นํา ครีม หน้า ขาว ภายใน 7 วัน eucerin แก้ สิว คอ ล ลา เจน samsung pharm ดี ไหม เซ รั่ ม โอ เรียน ทอ ล ครีม ไวท์ เท น นิ่ง ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม เกาหลี ลด สิว ครีม ชมพู ขาว หน้า ใส คอ ล ลา เจน พี่ หนู แหม่ม ครีม ลด รอย สิว mederma เซ รั่ ม รักษา รู ขุม ขน กว้าง รักษา สิว โรง พยาบาล รา มา สิว อุด ตัน รักษา pantip วิ ชี่ มิ เนอ รั ล 89 รีวิว ยา ลด รอย แผลเป็น เซ เว่ น ซี โน คอ ล ลา เจน ลาย เพ้นท์ เล็บ เกาหลี 2019 ส ครับ ผิว ขน คุด
    แป้ง gina glam| อาหาร อร่อย เจริญนคร| รองพื้น ใน เซ เว่ น ตัว ไหน ดี| รองพื้น 88 แบบ ซอง| น้ำหอม jean paul gaultier| อาหาร แนะนำ ตลาด นก ฮูก| mille รองพื้น| น้ำหอม esxense ขวด ใหญ่ ซื้อ ที่ไหน| ที่ กิน เยาวราช กลางวัน| น้ำหอม elizabeth arden พัน ทิป| ท รี ท เม้น แพน ที น| รองพื้น chanel ultra le teint| ครีม บํา รุ ง ผิว สํา ห รับ ผิว แพ้ ง่าย| อาหาร ที่ ไม่ อร่อย ที่สุด ใน โลก| ขายส่ง ขวด น้ำหอม สำ เพ็ง ราคา ถูก| รองพื้น deesay nian ดี ไหม| เซ รั่ ม บำรุง ผม ดัด| รองพื้น etude double lasting serum foundation รีวิว| ครีม บํา รุ ง สํา ห รับ ผู้ชาย| น้ำหอม armani si passione| เซ รั่ ม ควบคุม ความ มัน| รองพื้น เร ฟ ลอน แบบ หลอด| รองพื้น cute press แบบ ซอง รีวิว| เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม แห้ง เสีย เซ เว่ น| รองพื้น อา มา นี่| ท รี ท เม้น ท์ ดี แคช| รองพื้น sulwhasoo sheer lasting foundation รีวิว| น้ํา หอม เบ อ เบ อ รี่ แบ ล็ ค| เคาน์เตอร์ น้ำหอม โรบินสัน| merrezca liquid foundation รีวิว| อร่อย เยาวราช กลางวัน| รองพื้น gina glam รีวิว| catrice รองพื้น| รองพื้น full coverage| แป้ง ผสม รองพื้น shiseido| วิคตอเรีย น้ำหอม| น้ํา หอม แบรนด์ ไหน ดี| รองพื้น shu pantip| วิธี ทำ ผม ด้วย ตัว เอง| มิ รา เคิ ล ลัง โคม| ครีม สำหรับ หน้า แห้ง| รองพื้น ปกปิด ดี 2019| tom ford fabulous ราคา| น้ำหอม ดัง| รองพื้น zhe พัน ทิป| รองพื้น ก ลบรอย สิว| รองพื้น ไม่ อุด ตัน 2019| แป้ง pony effect ราคา| รองพื้น deesay nian ซื้อ ที่ไหน| กลิ่น น้ำหอม มาดาม ฟิ น| รองพื้น lucia ดี ไหม| น้ำหอม elizabeth arden พัน ทิป| ck1 ราคา| จอง แซม มุ ล รองพื้น| ทํา ผม เจ้า หญิง| รองพื้น nars natural radiant longwear รีวิว| day cream ยี่ห้อ ไหน ดี| รีวิว รองพื้น dior backstage| แป้ง ผสม รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น| armani luminous silk foundation รีวิว| แป้ง รองพื้น คุม มัน| รองพื้น หน้า เนียน เซ เว่ น| รองพื้น ดี ใน เซ เว่ น| รองพื้น เว ล คอส|